Závazné podmínky účasti na výcvikových kurzech KTVS VŠB-TU Ostrava

 

Směrnice pro organizování letních výcvikových kurzů pořádaných KTVS VŠB-TU Ostrava

Letní výcvikový kurz (dále jen LVK) pořádá Katedra tělesné výchovy a sportu VŠB-TU Ostrava (dále jen KTVS) pro studenty VŠB-TUO. Kurzy jsou vypsány pro studenty 1 - 4 ročníku denního studia a pro studenty doktoran. studia. Studenti, kteří se chtějí kurzu zúčastnit, musí mít předmět "Letní výcvikový kurz" zapsán do indexu. Hlavní náplní LVK jsou letní sporty a různé formy pohybových aktivit v přírodě.

Kurzy mohou být organizovány jako monotématické: např. vodácký kurz, horolezecký kurz, cyklistický kurz nebo jsou kombinovány z různých variant pohybových aktivit. Studenti jsou po celou dobu kurzu vedeni odbornými instruktory z řad zaměstnanců KTVS, nebo externích pracovníků, s odpovídajícím vzděláním a licencemi ( dle zaměření kurzu ).Jmenování instruktorů provádí vedoucí KTVS.

Vedoucí LVK je povinen zpracovat rámcový plán kurzu, jenž po schválení vedoucím KTVS, slouží jako program celého pobytu. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek lze program LVK operativně měnit, vždy však v rozsahu schváleném vedoucím KTVS. Kurz je organizován dle zásad bezpečnosti a protiúrazové zábrany. Počet studentů v družstvu připadající na jednoho pedagoga závisí na druhu pohybových aktivit, které jsou právě provozovány:

Metodicko-organizační zajištění a bezpečnost na LVK

Zahájení kurzu je stanoveno dle typu kurzu buď srazem v místě konání kurzu (individuální doprava) nebo zajištěna společná přeprava účastníků kurzu. V tomto případě je kurz zahájen nastoupením do dopravního prostředku zajištěného dopravcem. Ukončení kurzu je provedeno dle místních podmínek a typu kurzu. Kurz je buď ukončen v místě konání nebo na místě srazu. V průběhu kurzu instruktor organizuje výcvik s ohledem na praktické dovednosti a teoretickou připravenost všech členů družstva. Denní program kurzu je organizován dle náplně kurzu, místních podmínek a povětrnostní situace.

Pojištění účastníků kurzů

Během konání LVK jsou studenti, účastníci kurzu na území čR pojištěni organizátorem kurzu (KTVS). Vedoucí kurzu je povinen toto pojištění sjednat u komerční pojišťovny zvolené dle podmínek vedení KTVS. Při zahraničních kurzech si sjednávají pojištění povinně sami účastníci kurzu. Vedoucí kurzu provede kontrolu tohoto pojištění při zahájení kurzu.

Povinnosti účastníků LVK

Na začátku LVK účastníci kurzu stvrdí svým podpisem absolvování proškolení o bezpečnostní a protiúrazové zábraně na kurzu.
Před zahájením vodáckého kurzu je účastník povinen předložit potvrzení o absolvování testu plaveckých dovedností.

Účastníci kurzu jsou na začátku LVK rozděleni do družstev a jsou povinni se řídit pokyny instruktora.
Program LVK je závazný pro všechny účastníky kurzu a za jeho závažné porušení může být účastník z kurzu vyloučen bez finančního vyrovnání za neodebrané služby. Návrh na vyloučení může podat instruktor kurzu, schválení návrhu podléhá vedoucímu kurzu.

 

Ochrana osobních udajů

Registrací na sportovní kurz dáváte souhlas s tím, že údaje o Vás a Vašich přihláškách budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem.

Údaje o Vašich přihláškách jsou shromažďovány. Je to nutné kvůli zajištění ubytování, dopravy, pojištění a v neposlední řadě mohou tato data posloužit i Vaší zpětné kontrole a Vašemu kontaktování ze strany KTVS a správců informačního systému. Informace o přihláškách jsou ukládány v databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Registrací dáváte zároveò souhlas k použití Vaší emailové adresy pro komunikaci s Vámi. Na tuto adresu Vám budou zasílány informační emaily, týkající se Vaší účasti na kurzu (podrobné informace, podklady ke kurzu, informace o provedených platbách a podobně) a také pozvánky na prezentace kurzů (tyto v počtu maximálně 5 emailů za kalendářní rok).

V případě, že chcete, aby Vaše osobní údaje byly z databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymázání osobních údajů na adresu ondrej.stasek.st@vsb.cz. Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny (tímto může být ale dotčena Vaše přihláška na ještě neuskutečněný kurz, tzn: odvoláním souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, budou také stornovány všechny Vaše přihlášky na kurzy a to i na ty, které se teprve uskuteční a Vaše místo bude nabídnuto dalším zájemcům).