Desatero bezpečného chování

 1. Ohleduplnost k jiným - každý se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil jí škodu.
 2. Přiměřená rychlost - každý musí jet rychlostí a způsobem odpovídajícím jeho schopnostem, podmínkám a počasí.
 3. Volba směru - každý lyžař, stejně jako snowboarder, má-li možnost vybrat si směr jízdy, si musí počínat tak, aby předešel nebezpečí srážky s jinou osobou na svahu pod ním.
 4. Předjíždění - předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možné reagovat na pohyb předjížděného.
 5. Přejíždění svahu - každý, kdo vjíždí na sjezdovku nebo jí přejíždí, musí sledovat vše pod sebou i nad sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro sebe, tak i pro jiné.
 6. Zastavení - lyžař i snowboarder může zastavit a stát pouze v místech, kde je dobře vidět a kde nebrání v dobrém výhledu. Zastavit a stát se může pouze na okrajích sjezdovky.
 7. Stoupání - stoupat se může pouze po okrajích sjezdovek, se zvláštní opatrností v místech se zhoršenou viditelností. Totéž platí pro sestupování.
 8. Respektování signalizace - každý musí respektovat veškerá značení umístěná na sjezdových tratích a lyžařských cestách.
 9. Případ nehody - povinností každého je poskytnout první pomoc.
 10. Identifikace - každý, ať už účastník či svědek nehody, je povinen poskytnout základní údaje o své osobě.

Pro snowboardery dále platí

 1. Změna směru - kvůli omezenému zornému úhlu je před každou změnou směru velmi důležité stále sledovat prostor po levé i pravé straně.
 2. Zabezpečení snowboardu - snowboard musí být přichycen k noze bezpečnostním řemínkem. Pouze tak se vyloučí možnost ohrožení dalších uživatelů sjezdovky volně jedoucím prknem.
 3. Správná obuv - do snowboardového vázání patří odpovídající obuv. Sjezdové boty jsou příliš pevné a nedovolují plně boční pohyb.
 4. Použití vleků a lanovek - vlek lze použít pouze tehdy, ovládá-li jezdec dostatečně svůj snowboard. Během jízdy musí být zadní noha uvolněna z vázání a volně se opírat o snowboard.
 5. Jízda mimo trať - není dovoleno jezdit do uzavřených míst.
 6. Ledovec - jízda po ledovci s nebezpečím pádu do trhlin je zakázána.
 7. Lesy a chráněné přírodní oblasti - i snowboardisté musí respektovat chráněné přírodní oblasti.